Archive for category: ด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน

ความสำคัญของ ‘ระบบควบคุมภายใน’+
‘ข้อมูล’ ตัวช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน+
ประโยชน์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย+
รู้จัก….อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor)+

รู้จัก….อาชีพผู้สอบบัญชี (Auditor)

การตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ+

Copyright ©2017  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?