13 มีนาคม 2566

ประวัติความเป็นมา

ธรรมนิติสำนักงานประชาชื่น

76 ปีที่เติบโตของธรรมนิติ

จากสำนักงานทนายความ เติบโตสู่ “เครือธรรมนิติ” ที่มีบริษัทในเครือถึง 10 บริษัท มีบริการครบวงจรทั้งด้านกฎหมาย บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ และบริการด้านสารสนเทศ  และด้วยการนำพาของผู้นำของธรรมนิติ เราจึงพบกับความสำเร็จมาตลอด  76  ปีและอีกต่อไปในอนาคต

 

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน

คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน

พ.ศ. 2490 – 2520 วางหลักคิดสร้างร่มธงธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 1 : คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน  ผู้ก่อตั้งธรรมนิติ

ปี 2490 : คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักกฎหมายธรรมนิติขึ้น โดยเป็นหัวหน้าดูแลสำนักงานกว่า 30 ปี ชื่อธรรมนิติ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และความไม่เห็นแก่ชื่อเสียงแห่งตนของคุณประดิษฐ์ การก่อตั้งธรรมนิติโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทนายความธรรมนิติ” ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย และด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็นเอกภาพ โดดเด่นต่างจากองค์กรอื่นๆ จากในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2514 : คุณไพศาล พืชมงคล มีโอกาสเริ่มเข้าทำงานในสำนักกฎหมายธรรมนิติ โดยคำแนะนำของคุณบุศย์ ขันธวิทย์ ซึ่งในขณะนั้นทนายความเหลืออยู่เพียง 3 คนในสำนัก เนื่องด้วยทนายหลายท่านลาออกไปเพื่อเปิดสำนักงานของตนเอง ไม่ก็สมัครสอบราชการเป็นผู้พิพากษาและอัยการเสียหลายคน เหตุดังกล่าวทำให้คุณไพศาลได้พิสูจน์ฝีมือตนเอง และร่ำเรียนวิชาไปพร้อมๆ กันอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณประดิษฐ์และคุณบุศย์เป็นครูผู้ถ่ายทอดวิชา จนเป็นที่ไว้วางใจเป็นอันมากต่อบุคคลภายในและภายนอก

 

 

คุณบุศย์ ขันธวิทย์

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ และคุณไพศาล พืชมงคล

คุณบุศย์ ขันธวิทย์ อาจารย์ที่เคารพรักของชาวธรรมนิติ

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำธรรมนิติสู่บริษัทจำกัด

 

คุณไพศาล พืชมงคล

คุณไพศาล พืชมงคล

พ.ศ. 2521 – 2559 ขยายปีกธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 2 : คุณไพศาล พืชมงคล อดีตผู้สืบทอดธรรมนิติและชี้นำธรรมนิติสู่การเติบโต อย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นกลุ่ม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ปี 2521 : คุณประดิษฐ์ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายธรรมนิติเสียชีวิตลง โดยยกพินัยกรรมมอบเจตนารมย์ให้ดำเนินสำนักกฎหมายต่อไปภายใต้ชื่อ ธรรมนิติ โดยให้คุณไพศาลทนายความอาวุโสในขณะนั้นเป็นหัวเรือใหญ่ผู้นำธงชัย ด้วยเหตุนี้คุณบุศย์ ขันวิทย์ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาบุคคลซึ่งคุณประดิษฐ์เลื่อมใสเรียกเป็นอาจารย์ ได้แนะนำว่ารูปแบบบุคคลธรรมดาไม่อาจดำรงไว้ซึ่งสำนักกฎหมายได้จีรังยั่งยืน ด้วยเห็นพ้องดังกล่าวคุณไพศาลและทนายในขณะนั้นจึงได้จดทะเบียน บริษัท ธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 บาท  พร้อมทั้งตั้งกฎห้ามมิบุคคลใดถือหุ้นเกิน 10% อันมีเจตนาป้องกันมิให้บริษัทตกเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามเจตนารมณ์ของคุณประดิษฐ์

เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทธรรมนิติแล้ว สำนักงานได้ทำการอยู่บนชั้น 2 ของตึกแถวเล็กๆ ย่านพญาไท  แต่ด้วยความหลักแหลม มุมานะพยายาม รักในวิชาชีพ โดยมีความคิดยึดความซื่อสัตย์สุจริต และถือเอาทรัพย์สินทั้งหลายว่าบุคคลมีค่าสูงสุด ใช้หลักธรรมประกอบการทำงาน ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว มีลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก และต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปยังวัดพระยายัง

ปี 2527 : บริษัท ธรรมนิติการบัญชี จำกัด เปิดให้บริการด้านจัดทำบัญชี และจัดตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี

ปี 2532 : บริษัท ธรรมนิติ ยังคงมีผลประกอบการดีต่อเนื่อง จึงซื้อกิจการโรงเรียนพาณิชย์และปรับปรุงอาคารเรียนเป็นอาคารสำนักงาน ธรรมนิติจึงขยายสำนักงานอีกครั้ง โดยย้ายมาที่ “สำนักงานบางโพ”

ปี 2537 : จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร คณะกรรมการจัดการมีมติให้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น

(1) กลุ่มสำนักกฎหมาย ประกอบด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(2) กลุ่มบัญชีและสอบบัญชี ประกอบด้วยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

(3) กลุ่มสำนักพัฒนาการบริหาร ประกอบด้วยบริษัท สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ปี 2539 : ธรรมนิติแปลงสภาพเป็น บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ใน ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

 

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน วาระแห่งการผลัดใบ ถือธงนำก้าวสู่ 100 ปี ธรรมนิติ

ผู้นำรุ่นที่ 3 : คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ผู้สืบทอดเครือธรรมนิติ มุ่งมั่นรักษารากฐานที่สร้างมาให้มั่นคงยั่งยืนท่ามกลางเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ปี 2559 : วาระแห่งการส่งมองธงชัย ธรรมนิติสู่รุ่นที่ 3 สภากรรมการเห็นชอบแต่งตั้ง คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล เป็นกรรมการจัดการคนที่ 1 แห่งกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ และย้ายจากสำนักงานใหญ่ มายังสำนักงานประชาชื่น

จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด โดยแยกมาจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน พัฒนาและวางระบบการบริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2560 : ธรรมนิติได้สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนครบรอบ 70 ปี ธรรมนิติพร้อมปรับตัว เรียนรู้กับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเติบโตขึ้นเป็น “เครือธรรมนิติ” ที่ขยายขอบเขตงานไปสู่บริการทางวิชาชีพครบวงจร และสืบสานอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นให้ก้าวรุดหน้าต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?