13 มีนาคม 2566

เราคือธรรมนิติ

เราคือธรรมนิติ

 

ธรรมนิติ แม้จะเป็นองค์กรธุรกิจแต่มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไป โดยมีลักษณะพิเศษที่สำคัญได้แก่

ลักษณะประวัติศาสตร์

ธรรมนิติ ดำเนินงานมากว่า 72 ปี โดยไม่มี “เจ้าของ” คือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สามารถควบคุมกิจการได้โดยสิทธิขาด ความ “ไม่มีเจ้าของ” นี้ได้ทำให้ธรรมนิติเป็นของชาวธรรมนิติทุกๆ คน

ลักษณะปรัชญาชี้นำ

ธรรมนิติ ถือ “วิถีแห่งธรรมนิติ” เป็นปรัชญาชี้นำการดำเนินงาน การจัดองค์กร การปฎิบัติต่อคน ทั้งต่อชาวธรรมนิติและลูกค้า ตลอดจนการสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ในการขยายธุรกิจ ถือทฤษฎีกอไผ่ และในเรื่องเป้าหมายของธุรกิจเน้นผลกำไรที่ไม่เป็นตัวเงิน ถือเกียรติภูมิ ความเชื่อถือ และความศรัทธาจากมหาชนเป็นด้านหลัก

ลักษณะการบริหาร

ธรรมนิติ เชิดชูการบริหารแบบประชาธิปไตยและการนำรวมหมู่ องค์กรทุกระดับชั้นประกอบขึ้นและบริหารโดยคณะบุคคล และใช้วิถีประชาธิปไตยในการดำเนินงานด้วยท่วงทำนองที่ถนอมรักผู้ปฎิบัติงาน การบริหารและท่วงทำนองเช่นนี้ได้ตราไว้เป็นข้อบังคับของบริษัท และเป็นเรื่องที่ชาวธรรมนิติพึงน้อมใจนำมาปฎิบัติ

ลักษณะครบวงจรและก้าวหน้า

ธรรมนิติ เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งดำเนินงานบริการวิชาชีพครบวงจร ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ ธุรกิจที่ครบวงจรนี้จำต้องมีลักษณะก้าวหน้าด้วย ดังนั้นการสร้างเสริมความรู้และนำเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามารับใช้องค์กรจึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป

ลักษณะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและพึ่งตนเอง

ธรรมนิติ เป็นสถาบันวิชาชีพอิสระที่ไม่สังกัดกลุ่มธุรกิจหรือการเมืองใด ไม่ตั้งตนเป็นศัตรูกับใครโดยเฉพาะ ทั้งจะไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกับกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มการเมืองใดเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงสามารถให้บริการแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด  การพัฒนาเติบใหญ่ของธรรมนิติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนช่วยเหลือของลูกค้าและมิตรของเราจำนวนมาก แต่ที่สำคัญเกิดขึ้นจากความมานะ พยายามของชาวธรรมนิติเอง นี่คือลักษณะที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและพึ่งตนเองของธรรมนิติ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?