13 มีนาคม 2566

วิถีแห่งธรรมนิติ

“ทรัพย์สินทั้งหลายบรรดามี ธรรมนิติถือเอาบุคคลว่ามีค่าสูงสุด การงานทั้งปวงของธรรมนิติที่ล่วงมา ที่เป็นอยู่ และที่จะเป็นไปเบื้องหน้าล้วนต้องกระทำโดยคน และโดยนัยนี้ ธรรมนิติก็คือคนของธรรมนิติ”

 

4 วิถีแห่งธรรมนิติ

1.วิถีแห่งเอกภาพ

ธรรมนิติมุ่งสร้างเอกภาพทาง ความคิด ทางความรับรู้ และทางการปฏิบัติแก่ชาวธรรมนิติทุกคน การดำเนินการของธรรมนิติจึงดำเนินไปได้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความสามัคคี

2.วิถีแห่งความมั่นคง

ธรรมนิติจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อคนของธรรมนิติมั่นคง ธรรมนิติจึงมุ่งสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงานและในการดำรงชีวิตให้กับชาวธรรมนิติทุกคน

3.วิถีแห่งความมั่งคั่ง

ธรรมนิติมุ่งหวังที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชาวธรรมนิติอย่างยั่งยืน ด้วยยึดถือเสมอว่า ความมั่งคั่งของธรรมนิติ คือความมั่งคั่งของชาวธรรมนิติ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความมั่งคั่งมีลักษณะเป็นขั้นบันได ธรรมนิติยืนอยู่ ณ บันไดขั้นใด คนของธรรมนิติจักต้องอยู่ยืน ณ บันไดขั้นนั้นด้วย

4.วิถีแห่งความสร้างสรรค์

ธรรมนิติคือคนธรรมนิติ ควรเป็นคนสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นวิถีทางที่ทำให้ชาวธรรมนิติทุกคนเป็นผู้มีสัมฤทธิคติ มีขีดความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความดีงามทั้งปวง ‘คนมีใจ’ ธรรมนิติจะต้องปกครองคนโดยธรรม เมตตา กรุณา สัจจะและสติปัญญา จะคัดเลือกและสร้างสรรค์ให้คนมีธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียร มีสติปัญญาและหิริโอตัปปะ

 

วิถีแห่งธรรมนิติ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิถีดำเนินของธรรมนิติในการไปถึงจุดหมายปลายทางและบรรลุนโยบาย
ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงปรัชญา โดยคุณไพศาล พืชมงคล ได้ให้ไว้ในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของธรรมนิติ เมื่อปี พ.ศ.2526

 

อุดมการณ์ของธรรมนิติ

1.เป็นสถาบันทางวิชาชีพของคนไทยที่ใหญ่และมั่นคงที่สุด
2.เป็นสถานบันทางวิชาชีพที่เป็นแหล่งรวมของคนดีที่มีฝีมือ
3.เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่สร้างภาพพจน์ที่ดีงามแก่วิชาชีพ
4.เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่ให้บริการที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
5.เป็นสถาบันทางวิชาชีพที่ให้ผลประโยชน์แก่พนักงานและผู้ถือหุ้นมากที่สุด

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?