02 กรกฎาคม 2563

บริการด้านกฎหมาย

1. งานกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท วางระบบนิติกรรมสัญญา และจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับบุคคลและธุรกิจการค้าทุกประเภท  จัดทำเอกสารทางกฎหมายและดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้าให้แก่บุคคล นิติบุคคลและวิสาหกิจทุกประเภท

2. งานกฎหมายภาษีอากร

ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ การสอบทานภาษีอากร (Tax Review) การวางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) การอบรม ให้คำแนะนำหลักและวิธีปฏิบัติทางภาษีอากร การพบและชี้แจงเจ้าพนักงานภาษีอากร การอุทรณ์คำสั่งเจ้าหน้าที่สรรพากร การฟ้องร้องและต่อสู้คดีภาษีอากร

3. งานอรรถคดีและบังคับคดี

คำเนินคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีตามกฎหมายมหาชนต่าง ๆ  การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ การบังคับคดีเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ตามคำพิพากษาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

4. งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

งานยื่นคำร้อง คำขออนุญาตและจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดทุกประเภทต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จดทะเบียนนิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ รังวัดสอบที่ดิน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคม งานเลขานุการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน งานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ของบริษัทจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

 

อ่านรายละเอียด บริการด้านกฎหมาย เพิ่มเติม คลิกที่นี่

=======================

บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

เว็บไซต์ : www.dlo.co.th

อีเมล์ : info@dlo.co.th

 

 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?