01 เมษายน 2567

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

line_oa_chat_240401_160408_group_0

แบบสำรวจความคิดเห็น ส่งข้อมูลการหักภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จ่ายภาษีได้ประโยชน์เพียงใด

 

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับนำส่งแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เริ่มสำรวจ : 1-30 เมษายน 2567

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ – ราย

line_oa_chat_240401_160408_group_0

แบบสำรวจความคิดเห็น ส่งข้อมูลการหักภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จ่ายภาษีได้ประโยชน์เพียงใด

 

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับนำส่งแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เริ่มสำรวจ : 1-30 เมษายน 2567

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

line_oa_chat_240319_152753

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

line_oa_chat_240301_150905

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

AW1-poll_cover+FB-R63

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing  ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing  

ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?