05 พฤษภาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Poll 7

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการขยายเวลายื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563

ประเด็นคำถามคือ ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการขยายระยะเวลาในการการยื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,057 ราย

inancial-statements-and-tax

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการขยายเวลายื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563

ประเด็นคำถามคือ ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการขยายระยะเวลาในการการยื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

Poll 6

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,007 ราย

Poll 5

จำนวนผู้ทำสำรวจ 309 ราย

Poll 4

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

Transformative Accounting
Transformative Accounting
e-withholding-tax

สรุปผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อระบบ e-Withholding Tax

ผลสำรวจ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 305 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?