23 กันยายน 2564

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

Poll18_cover

แบบสำรวจผลกระทบต่อนักวิชาชีพบัญชี จากการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประเด็นคำถามคือ หากพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อนักวิชาชีพบัญชี

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 กันยายน

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ 220 ราย

Poll18_cover

แบบสำรวจผลกระทบต่อนักวิชาชีพบัญชี จากการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประเด็นคำถามคือ หากพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อนักวิชาชีพบัญชี

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 กันยายน

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 220 ราย

Poll 17

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 730 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 730 ราย

Poll 16

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 520 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 520 ราย

Poll 15

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 743 ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ 743 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : ส่งเสริมหรือกีดกัน?

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16ส.ค. – ก.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 520 ราย

Slide15

ผลสำรวจ ความคิดเห็นต่อผลกระทบในการทำงานแบบ Work From Home

ผลสำรวจ ณ วันที่ 2 – 31 ส.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 700 ราย

Slide14

ผลสำรวจ ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 16 ก.ค. – 15 ส.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 785 ราย

Slide13

ผลสำรวจ ความคาดหวังต่อการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 1 – 31 ก.ค. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 707 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?