30 พฤศจิกายน 2566

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

AW1-poll_cover+FB-R66

แบบสำรวจความคิดเห็น TESG Fund ทางเลือกใหม่ช่วยลดภาษี เน้นความยั่งยืน

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน TESG Fund

วันที่เริ่มสำรวจ : 1-31 ธันวาคม 2566

จำนวนผู้แบบทำสำรวจ – ราย

AW1-poll_cover+FB-R66

แบบสำรวจความคิดเห็น TESG Fund ทางเลือกใหม่ช่วยลดภาษี เน้นความยั่งยืน

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจปัจจัยที่ทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน TESG Fund

วันที่เริ่มสำรวจ : 1-31 ธันวาคม 2566

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

AW1-poll_cover+FB-R65

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

AW1-poll_cover+FB-R64(1)

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

AW1-poll_cover+FB-R63

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

จำนวนผู้ทำแบบสำรวจ – ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing  ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing  

ผลสำรวจ ณ วันที่ 18 ต.ค. – 15 พ.ย. 64 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 526 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?