15 พฤษภาคม 2564

TheReflection_logo_2021

แบบสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนดังกล่าว ต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

Highlight

PDPA 2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

ประเด็นคำถามคือ องค์กรส่วนใหญ่พึงพอใจหรือไม่ต่อการเลื่อนบังคับใช้ และมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ในระดับใด

 

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 พ.ค. 2564

จำนวนผู้ทำสำรวจ xxx ราย

Poll 8-3

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

ประเด็นคำถามคือ องค์กรส่วนใหญ่พึงพอใจหรือไม่ต่อการเลื่อนบังคับใช้ และมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ในระดับใด

วันที่เริ่มสำรวจ : 16 พ.ค. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจ xxx ราย

Poll 8-3

จำนวนผู้ทำสำรวจ 201 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 201 ราย

Poll 7

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,057 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,057 ราย

Poll 6

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,009 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,008 ราย

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19           ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,009 ราย

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 1,800 ราย

cover05_Covid_result

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ผลสำรวจ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 309 ราย

cover04_TransformAcc_result

ผลสำรวจความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

ผลสำรวจ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 136 ราย

หากคุณต้องการเสนอให้ The Reflection ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่นี่

    Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?