10 มิถุนายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

ทั้งหมด  |  กฎหมาย  |  บัญชี  |  อื่นๆ

แบบสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

แบบสำรวจ Check list การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563

จำนวนผู้ทำสำรวจ 437 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 437 ราย

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการเก็บชั่วโมง CPD

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2564

จำนวนผู้ทำสำรวจ 365 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 365 ราย

Poll 9

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 286 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 286 ราย

Poll 8

แบบสำรวจการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ

จำนวนผู้ทำสำรวจ 384 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 384 ราย

Poll 6

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,012 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 1,012 ราย

Poll 5

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

จำนวนผู้ทำสำรวจ 322 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 322 ราย

Poll 4

สำรวจความพร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Transformative Accounting)

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

จำนวนผู้ทำสำรวจ 136 ราย

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?