09 มีนาคม 2565

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากข้อกำหนดทางกฎหมายที่บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจะต้องดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี โดยต้องมีประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมจึงมีปรับปรุง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญให้ทันสมัยขึ้น

ประเด็นคำถาม ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงข้อกฎหมาย และความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางในการประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทมหาชนอย่างไร

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 10 – 20 มี.ค. 2565

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?