23 กรกฎาคม 2564

รวบรวมมาตรการเยียวยาโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยาวนานมากกว่า 1 ปี จนถึงระลอกที่ 3 ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างทวีคูณ ทางภาครัฐจึงได้ยกระดับการควบคุมโควิด-19 ออกมาตรการในการช่วยเหลือ ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน เงินเยียวยา ลดภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ รวมถึง สวัสดิการการรักษาต่าง ๆ ซึ่งธรรมนิติขอรวบรวมมาตรการต่าง ๆ ไว้ดังนี้

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 *มาตรการยังคงดำเนินการอยู่*

ผู้ได้รับสิทธิ

กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา

ประกอบสาขาอาชีพ ต่อไปนี้

1. กิจการก่อสร้าง
2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3. กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
4. กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ
5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
6. สาขาการขายส่งและการขายปลีก
7. สาขาการซ่อมยานยนต์
8. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
9. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

สำหรับนายจ้าง

ได้รับการเยียวยาค้าจ้างลูกจ้าง 3,000 บาท / ลูกจ้าง 1 คน รายละไม่เกิน 200 คน

สำหรับลูกจ้าง ม.33

ได้รับชดเชยเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง หากมีสัญชาติไทย ได้รับเพิ่มคนละ 2,500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40

ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน *มาตรการยังคงดำเนินการอยู่*

1. ลดค่าน้ำ

สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10%

ระยะเวลา

สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือน ..-.. 2564

2. ลดค่าไฟ

สำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ระยะเวลา

สำหรับใบแจ้งค่าไฟเดือน ก.ค.-ส.ค. 64 โดยใช้เกณฑ์ค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 เป็นเกณฑ์

เงื่อนไข

1. ประเภทบ้านอยู่อาศัย

ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2. ประเภทบ้านอยู่อาศัย

ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ยึดค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. 64 เป็นเกณฑ์​ และมีวิธีคิด ดังนี้

2.1 ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

• ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

มากกว่า 500 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้ที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 ในอัตรา 50%

มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 64 ในอัตรา  70% โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

ได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี  100 หน่วยแรก

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากกำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

มาตราการพักชำระหนี้

 

 

มาตราการสนับสนุนสินเชื่อ

 

 

 

 

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประ กอบการ SMEs

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?