21 พฤศจิกายน 2566

บริการด้านกฎหมาย

1. งานกฎหมายธุรกิจ

ให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท วางระบบนิติกรรมสัญญา และจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับบุคคลและธุรกิจการค้าทุกประเภท  จัดทำเอกสารทางกฎหมายและดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้าให้แก่บุคคล นิติบุคคลและวิสาหกิจทุกประเภท

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

2. งานกฎหมายภาษีอากร

ให้คำปรึกษากฎหมายภาษีอากร การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ การสอบทานภาษีอากร (Tax Review) การวางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) การอบรม ให้คำแนะนำหลักและวิธีปฏิบัติทางภาษีอากร การพบและชี้แจงเจ้าพนักงานภาษีอากร การอุทรณ์คำสั่งเจ้าหน้าที่สรรพากร การฟ้องร้องและต่อสู้คดีภาษีอากร

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

3. งานอรรถคดีและบังคับคดี

คำเนินคดีทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีตามกฎหมายมหาชนต่าง ๆ  การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ การบังคับคดีเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ตามคำพิพากษาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

4. งานกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและบุคคล

งานยื่นคำร้อง คำขออนุญาตและจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดทุกประเภทต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร จดทะเบียนนิติกรรม อสังหาริมทรัพย์ รังวัดสอบที่ดิน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิและสมาคม งานเลขานุการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน งานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ของบริษัทจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

5. งาน Transfer Pricing

บริการจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ตาม ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

6. บริการจัดทำพินัยกรรม

บริการจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อแสดงเจตนาว่าจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไร ซึ่งต้องจัดทำในขณะที่เจ้าของพินัยกรรม ต้องอยู่ในสถานภาพที่มีสติสัมปชัญญะ จึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

7. บริการด้านอรรถคดี(ต่อสู้ในชั้นศาล) คดีแพ่งสามัญ

บริการรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง ในคดีแพ่งสามัญ อันได้แก่ คดีแพ่ง และพาณิชย์ เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตั๋วเงิน ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก ขับไล่ การก่อสร้าง รวมทั้งคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในชั้นศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

8. บริการทำสัญญาหย่าโดยความยินยอม ฟ้องหย่า และการจัดการทรัพย์สิน

บริการให้คำปรึกษาด้านการหย่าร้าง เพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการแจ้งการสมรสเป็นหลักฐาน ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันหรือโดยการตัดสินของศาล เมื่อมีการหย่าย่อมต้องมีการจัดการทรัพย์สินที่เกิดก่อนการหย่า ที่คู่หย่าไม่สามารถจัดการเองได้จำเป็นต้องใช้นักกฎหมายในการดำเนินการ

> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

=======================

บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด

เว็บไซต์ : www.dlo.co.th

อีเมล์ : info@dlo.co.th

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?