21 พฤศจิกายน 2566

บริการงาน Transfer Pricing

สืบเนื่องจากที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประมวลรัษฎากรและแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรเกี่ยวกับกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (บริษัทในเครือเดียวกัน) จัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะความสัมพันธ์ตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อทำความเข้าใจและดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

รูปแบบการให้บริการ

1. ศึกษาข้อเท็จจริง ตรวจทาน และวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทในกลุ่มของบริษัทท่านที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างกัน ตามกฎหมายมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
2. จัดทำแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ของบริษัทท่าน พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร
3. จัดทำเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทท่าน (Local File)
4. ตรวจทาน Disclosure Form และ / หรือ Local File ที่บริษัทท่านจัดทำด้วยตนเอง พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและให้ความเห็น คำแนะนำ ตามความเหมาะสม (ถ้ามี)
6. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการ (เบื้องต้น)

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และรายการธุรกรรม

สิ่งที่จะได้รับ

1. แบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form)
2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทท่าน (Local File)
3. รายงานผลการตรวจทาน Disclosure Form และ / หรือ Local File

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ หรือเป็นบริษัทลูก
2. นิติบุคคลที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ 200 ล้านบาทขึ้นไป
1. จัดเตรียม Disclosure Form ได้ถูกต้อง
2. จัดเตรียม Local File ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด
3. แบ่งเบาหน้าที่งานของฝ่ายบัญชีการเงิน หรือพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องของบริษัทท่าน เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารดังกล่าว ต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ตลอดทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจกระทบต่อหน้าที่งานประจำของตำแหน่งนั้นๆ
1. เอกสารแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท กับบริษัทในเครือ
3. รายการธุรกรรมระหว่างกันที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
4. corporate profile (ถ้ามี)

บริการที่เกี่ยวข้อง : บริการที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

=======================

สนใจติดต่อ : 

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?