Tag Archive for: HR

HR และลูกจ้างควรรู้! เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน+

HR และลูกจ้างควรรู้! เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน

Just-in-Time HR “บริหารงานแบบใหม่” ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร+
6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ+

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ

4 ขั้นตอนเมื่อองค์กรนำ AI มาใช้+

4 ขั้นตอนเมื่อองค์กรนำ AI มาใช้

เทคนิคบริหารคนรุ่นใหม่+

เทคนิคบริหารคนรุ่นใหม่

เสริมทักษะ HR ในยุค Disruptive+

เสริมทักษะ HR ในยุค Disruptive

ข้อคิดการทำงานของนัก HR  จากมุมมองของคุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ+

ข้อคิดการทำงานของนัก HR จากมุมมองของคุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ

7 เรื่องสำคัญที่ HR ต้องเตรียมพร้อมสู่อนาคต+

7 เรื่องสำคัญที่ HR ต้องเตรียมพร้อมสู่อนาคต

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?