4 ขั้นตอนเมื่อองค์กรนำ AI มาใช้

ai

15 ตุลาคม 2562

เมื่อองค์กรนำระบบอัตโนมัติ หรือ AI มาใช้  ผู้บริหารรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีขั้นตอนในปรับเปลี่ยนและดูแลพนักงานในองค์กรอย่างไร วารสาร HR Society Magazine มีคำแนะนำให้ครับ        

จากประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติจริงเมื่อมีการนำระบบอัตโนมัติ หรือ AI มาใช้ในองค์กร พบว่า มีกระบวนการเป็นขั้นตอน ดังนี้

  1. Re-organize ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่หมด เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียให้ครบทุกกลุ่ม แยกแยะสัดส่วนของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน
  2. Re- services จำแนกธุรกิจออกให้ชัดเจนว่ามีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีผลิตภัณฑ์ตอบสนองอย่างไร เพื่อนำมาจัดรูปแบบ กระบวนการใหม่ ให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์
  3. Re-Process ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่หมด เช่น งานบริการประเภทนี้ ใช้เวลาการบริการเท่าใด จะทำให้เร็วกว่าเดิมเท่าใดจึงจะทันใจ แข่งขันได้ ลดขั้นตอน เพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์อื่นใดช่วยให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า
  4. Re – Skill วิเคราะห์และจำแนกบุคลากร เพื่อค้นหาและจัดระดับตามความสามารถ เช่น กลุ่มคนที่พุ่งไปข้างหน้า (Star, Talent) – กลุ่มทำงานกับเทคโนโลยีได้ – กลุ่มพร้อมพัฒนา – กลุ่มทำงาน Routine – กลุ่มที่ไปต่อไม่ได้ เมื่อแยกแยะได้ก็ดำเนินการ Re – skill โดยจัดให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

มีนักวิชาการเพื่อสังคมกล่าวถึงวิธีการที่เข้ามาช่วยกลุ่มคนที่ไปต่อไม่ได้เมื่อนำ AI มาใช้  เพราะไม่มีการเลิกจ้าง จึงต้องหาวิธีให้เขาอยู่ต่อให้ได้ เช่น แนะนำให้เขาคิด ว่าเขาอยากมีวิถีชีวิตการทำงานนอกสายงานที่เคยทำอย่างไร ระบุความเสี่ยงของชีวิตแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่แตกต่างกัน เช่น บางคนมีปัญหาครอบครัว ติดการพนัน ฯลฯลองออกแบบสร้าง “บันไดลดทุกข์ เพิ่มสุข” ให้ตนเอง ให้คนนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาแนะนำชี้แนะ เช่น นักจิตวิทยา แหล่งเงินกู้ วิธีการเลิกบุหรี่ เป็นต้น เติมองค์ความรู้ในส่วนที่จำเป็นสำหรับแนวทางชีวิตใหม่ เช่น สร้างอาชีพใหม่ สอนอาชีพเสริม เป็นต้น

 

จากบทความ : “โอกาสหรือวิกฤติในงาน HR ”  โดย : สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 200 เดือนสิงหาคม 2562

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?