fbpx

Tag Archive for: COVID-19

ลดหย่อนจำนวนเงินและขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตนของประกันสังคม มาตรา 33 และ 39

เจ้าของกิจการต้องรู้! วิธีการเตรียมตัวก่อนเริ่ม WORK FROM HOME

Work From Home อย่างไม่สะดุด ไร้รอยต่อ เจ้าของธุรกิจควรเตรียมตัวอย่างไร?

6 มาตรการสรรพากร บรรเทาผลกระทบ COVID-19

เตือนฝ่าฝืน!! กฎหมาย COVID-19 ระวังโทษ

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?