มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาจากสถานการณ์ COVID–19 เพิ่มเติม

มาตรการน้ำประปา

15 มิถุนายน 2563

ครม.รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สำหรับมาตรการที่เพิ่มเติมมีดังนี้

การประปานครหลวง 

  • ลดค่านำประปาทุกประเภท โดยหากน้ำที่ใช้ไม่ถึง 10 ลูกบาศก์เมตรใช้น้ำฟรี สำหรับส่วนที่เกินคิดในอัตราร้อยละ 20 ในรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
  • คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน -30 มิถุนายน 2563
  • ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาค 

  • ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 20 ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาเป็นภายใน 20 วัน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้
1. มาตรการของการประปานครหลวง รายละเอียด ดังนี้
(1) มาตรการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563)
มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
(2) มาตรการเพิ่มเติม
(2.1)   มาตรการที่ 2 ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563  (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) รายละเอียด ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ
กรณีที่ 2 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำมากกว่า 10 ลบ.ม. ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับน้ำ  10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ลดค่าน้ำในอัตราร้อยละ 20
(2.2)   มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย และประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ
(2.3)   มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, 7-11, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน -30 มิถุนายน 2563
(2.4)   มาตรการที่ 5 ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวด และถอดมาตรวัดน้ำ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

2. มาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียด ดังนี้
(1) มาตรการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563)
(1.1)   มาตรการที่ 1 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน  6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563)
(1.2)   มาตรการที่ 2 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่อยู่อาศัย

(2) มาตรการเพิ่มเติม
(2.1)   มาตรการที่ 3 ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ในอัตราร้อยละ 20 ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)
(2.2)   มาตรการที่ 4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่  30 มิถุนายน 2563
(2.3)   มาตรการที่ 5 ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาจากภายใน 10 วัน เป็น ภายใน 20 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
กระทรวงมหาดไทย เสนอว่า
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ยังส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการส่งเสริมมาตรการให้ข้าราชการ พนักงานบริษัทต่าง ๆ ทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้น้ำประปาประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) เพิ่มเติม
การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา เป็นวงเงินประมาณ 6,077 ล้านบาท ดังนี้

มาตรการ ระยะเวลา ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
กับประชาชน[wpforms id=”16780″]
จำนวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์
1. ลดค่าน้ำประปา 3 เดือน
(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
รวม   2,110 ล้านบาท
(กปน.  1,350 ล้านบาท
กปภ.   760 ล้านบาท)
รวม   7.0 ล้านราย
(กปน.  2.4 ล้านราย
กปภ.   4.6 ล้านราย)
2. ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา 2 เดือน
(เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563)
รวม   340 ล้านบาท
(กปน.  60 ล้านบาท
กปภ.   280 ล้านบาท)
รวม   30,900 ราย
(กปน.  900 ราย
กปภ.   30,000 ราย)
3. คืนเงินประกัน รวม   ๓,518 ล้านบาท
(กปน.  1,718 ล้านบาท
กปภ.   1,800 ล้านบาท)
รวม   6.2 ล้านราย
(กปน.  2.4 ล้านราย
กปภ.   3.8 ล้านราย)
4. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา 3 เดือน
(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
รวม   109 ล้านบาท
(กปน.  9 ล้านบาท
กปภ.   100 ล้านบาท)
รวม   5.3 ล้านราย
(กปน.  700,000 ราย
กปภ.   4.6 ล้านราย)
5. ยกเว้นการตัดน้ำประปา
(เฉพาะ กปน.)
6 เดือน
(เดือนมีนาคม – กันยายน 2563
6. ขยายเวลารับชำระฯ จาก ภายใน 10 วัน เป็น 20 วัน
(เฉพาะ กปภ.)
3 เดือน
(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)
รวม   4.6 ล้านราย
รวมทั้งสิ้น 6,077 ล้านบาท

 

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 พฤษภาคม 2563 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/30311

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?