พร้อมเพย์ สำคัญอย่างไรในการรับเงินเยียวยาจากรัฐ

11 มีนาคม 2565

ยุควิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถ้วนหน้าต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆ จากภาครัฐ เช่น การคืนเงินประกันน้ำ ประกันไฟฟ้า การลดอัตราดอกเบี้ย การช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากประกันสังคม และการให้เงินเยียวยาด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนที่ต้องเตรียมพร้อม คือ การหาช่องทางรับเงินช่วยเหลือที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่าง “พร้อมเพย์”

พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร?

พร้อมเพย์ เป็นบริการทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น โดยระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ความปลอดภัยของพร้อมเพย์

ระบบพร้อมเพย์มีการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่รัดกุม การพัฒนาระบบกลางที่มั่นคงปลอดภัย และการใช้งานของประชาชนผู้โอนเงินอย่างถูกต้อง

• ธนาคารมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างรัดกุม

• พร้อมเพย์เป็นระบบที่พัฒนาจากระบบโอนเงินที่ใช้ในปัจจุบัน มีความปลอดภัยไม่ด้อยกว่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน

• เป็นระบบที่เชื่อมระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ของประเทศ คือ บริษัท NITMX1 จึงเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

• ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงิน

• มีการออกแบบความปลอดภัยในส่วนของกระบวนการเข้าใช้งานโดยผู้ใช้บริการจากทุกธนาคาร จะต้องมีการใส่เลขรหัส หรือ Password และยืนยันรายการก่อนทำการโอนทุกครั้ง

ที่มา bot.or.th

ประโยชน์ของพร้อมเพย์

• อำนวยความสะดวกในการรับเงินโอนและโอนเงิน ใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ แทนหมายเลขบัญชีธนาคาร โดยผู้โอนไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อธนาคารหรือสาขา

• ค่าธรรมเนียมการโอนข้ามธนาคาร หรือข้ามสาขาถูกลง

• รองรับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐได้โดยตรง เช่น รับเบี้ยผู้สูงอายุ เงินบำนาญ หรือเงินเยียวยาในสถานการณ์โควิด-19

• พร้อมโอน พร้อมใช้ ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ

• สะดวกใช้จ่าย ลดการพกบัตรหลายๆ ใบ

• สามารถตรวจสอบการทำรายการโอน-รับ ได้ทันที

พร้อมเพย์สมัครอย่างไร?

การสมัครใช้บริการระบบพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารจะต้องเปิดบัญชีก่อน แต่สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเบอร์มือถือได้เลย โดยหากต้องการผูกกับบัญชีธนาคารไหน ก็สามารถสมัครพร้อมเพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารนั้นๆ ได้เลย

สิ่งสำคัญสำหรับการลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์

1. บัญชีเงินฝาก สามารถใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

2. บัตรประชาชน โดย 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชี

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดย 1 เบอร์ สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชี และผูกได้สูงสุด 3 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี

***สำหรับหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์แล้วจะนำไปผูกกับบัญชีอื่นอีกไม่ได้ จนกว่าจะยกเลิกการลงทะเบียนเดิมก่อน

ที่มา bot.or.th

ช่องทางการสมัครพร้อมเพย์

โดยผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นๆ สามารถเลือกสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. Mobile Banking

2. Internet Banking

3. ตู้เอทีเอ็ม

4. สาขาธนาคาร

5. คอลเซ็นเตอร์

6. เว็บไซต์ของธนาคาร

***สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี อาจเลือกใช้เพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้

พร้อมเพย์สำคัญอย่างไรในการรับเงินเยียวยาจากรัฐ

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนระบบโอนเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐสู่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การโอนเงินสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ

ในปัจจุบันที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 การจ่ายเงินเยียวยา และเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (เราไม่ทิ้งกัน) นั้นช่องทางพร้อมเพย์ถูกนำมาใช้เป็นทางเลือก เพราะมีข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงและตรวจสอบได้ง่าย รวมทั้งยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วย และในอนาคตพร้อมเพย์อาจเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวสื่อสังคมไร้เงินสดเร็วขึ้น

พร้อมเพย์กับกลุ่มนิติบุคคล

สำหรับกลุ่มนิติบุคคลนั้น พร้อมเพย์เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยกรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ได้ร่วมสนับสนุนการทำธุรกรรมดิจิทัล ด้วยให้บริการคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ และเริ่มดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์

1. เป็นนิติบุคคลที่มีพร้อมเพย์

2. มีเงินคืนภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท

3. ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล

สำหรับนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข และได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว กรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

ส่วนนิติบุคคลที่ไม่เข้าเงื่อนไข หรือยังไม่มีพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเช็ค หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร

การคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์แทนการคืนเงินเป็นเช็คหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารทุกราย เพื่อสนับสนุนนโยบายการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ลดต้นทุนการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการให้บริการ

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับพร้อมเพย์ เพิ่มเติมที่ www.dharmniti.co.th/พร้อมเพย์-พร้อมใช้

ข้อมูลอ้างอิง

www.bot.or.th

www.bangkokbiznews.com

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?