ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน “นายจ้างต้องจัดทำ ลูกจ้างต้องเข้าใจ”

16 มิถุนายน 2564

ทุกบริษัท “ต้องมี” ข้อบังคับการทำงาน หรือไม่ ?

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 กำหนดให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน”

ความสำคัญ ของข้อบังคับในการทำงาน

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเหมือนกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน

 

ข้อบังคับที่กฎหมาย “ให้เขียน” และ “ไม่ให้เขียน”

ต้องเขียนครบทุกข้อตามกฎหมายแรงงาน (มาตรา 108)

1. วันทำงาน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก

2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา การทำงานวันหยุด และการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

4. วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา

5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา

6. วินัยและการลงโทษทางวินัย

7. การร้องทุกข์

8. การเลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ

เรื่องที่กฎหมาย “ห้ามเขียน”

*กฎหมายไม่ได้ห้ามเขียนเรื่องใด เพียงแต่ ‘อย่ากำหนดเรื่องที่ผิดกฎหมายมาเป็นข้อบังคับ’

เรื่องที่กฎหมายไม่บังคับว่าต้องมี แต่นายจ้างส่วนใหญ่นิยมใส่เพิ่มลงไปแล้วเกิดกรณีที่มีปัญหาตามมาที่สุดคือเรื่อง สวัสดิการ”  ต่าง ๆ ที่จัดให้พนักงาน เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่ารถ ค่าอาหาร เครื่องแบบ โบนัส หรือค่าอื่นๆ  ซึ่งเมื่อเขียนสิ่งใดลงไปแล้ว กฎหมายจะถือว่าเป็น สภาพการจ้าง”  นายจ้างต้องทำตามนั้นทุกประการ จะยกเลิก ตัดออก ผิดไปจากที่กำหนดไม่ได้ เพราะถูกบังคับไว้ที่ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 20

 

ตัวอย่าง : เอกสารข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 

หนังสือ “ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”

รวมกฎหมายที่สำคัญ ระเบียบ ประกาศ พร้อมคำอธิบาย ที่นายจ้างต้องจัดทำ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ https://bit.ly/3h3mTlu

Facebook : Dharmniti Book
LINE : @dharmnitibook
tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?