บทสรุป “ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่าง พ.ร.ก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

ขยายเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 39

2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมิน ทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็ยภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 3

ระยะเวลาเดิม :

ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64

ระยะเวลาที่ขยายออกไป :

ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 64

ขยายเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 44

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6

ระยะเวลาเดิม :

ภายในเดือน ก.พ. 64

ระยะเวลาที่ขยายออกไป :

ภายในเดือน เม.ย. 64

ขยายเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี 

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ :

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ระยะเวลาเดิม

ภายในเดือน เม.ย. 64

ระยะเวลาที่ขยายออกไป :

ภายในเดือน มิ.ย.64

ขยายเวลาการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ :

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 52 วรรค 2

2. กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 3

ระยะเวลาเดิม :

งวด 1 : ภายในเดือน เม.ย.64, งวด 2 : ภายในเดือน พ.ค.64, งวด 3 : ภายในเดือน มิ.ย.64

ระยะเวลาที่ขยายออกไป :

งวด 1 : ภายในเดือน มิ.ย.64, งวด 2 : ภายในเดือน ก.ค.64, งวด 3 : ภายในเดือน ส.ค.64

ขยายเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 61

ระยะเวลาเดิม :

ภายในเดือน พ.ค.64

ระยะเวลาที่ขยายออกไป :

ภายในเดือน ก.ค.64

ขยายเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 60

ระยะเวลาเดิม :

ภายในเดือน มิ.ย.64

ระยะเวลาที่ขยายออกไป :

ภายในเดือน ส.ค.64

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?