Law – Accounting – Tax

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน “นายจ้างต้องจัดทำ ลูกจ้างต้องเข้าใจ”+
6 สาระสำคัญ  “ของการทำหนังสือสัญญา”+

6 สาระสำคัญ “ของการทำหนังสือสัญญา”

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด+

ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 เรื่อง “แก้ไขอัตราดอกเบี้ย”+

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 เรื่อง “แก้ไขอัตราดอกเบี้ย”

กฎหมาย e-Service บังคับใช้ 1 กันยายน นี้ !!+

กฎหมาย e-Service บังคับใช้ 1 กันยายน นี้ !!

7 ฎีกา เหตุแห่ง “โมฆกรรม”+

7 ฎีกา เหตุแห่ง “โมฆกรรม”

เรื่องต้องรู้ ขอรับบริจาคอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+

เรื่องต้องรู้ ขอรับบริจาคอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การกระทำความผิด ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร+

การกระทำความผิด ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร

บทสรุป “ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”+

บทสรุป “ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

6 สิทธิ์เข้าข่ายได้รับ “ค่าชดเชย” เมื่อถูกเลิกจ้าง+

6 สิทธิ์เข้าข่ายได้รับ “ค่าชดเชย” เมื่อถูกเลิกจ้าง

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?