Law – Accounting – Tax

เรื่องต้องรู้ !! Disclosure Form ใครมีหน้าที่ยื่น ?+

เรื่องต้องรู้ !! Disclosure Form ใครมีหน้าที่ยื่น ?

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี+

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการทำบัญชี

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?+

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?

ขยายเวลายื่นแบบและลดเบี้ยปรับ มาตรการภาษีล่าสุด !!+

ขยายเวลายื่นแบบและลดเบี้ยปรับ มาตรการภาษีล่าสุด !!

งานจัดทำเงินเดือน (Payroll) มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?+

งานจัดทำเงินเดือน (Payroll) มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย+

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าส่งเสริมการขายให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

5 จุดเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องระวัง+

5 จุดเสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องระวัง

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?