Law – Accounting – Tax

ครม. ไฟเขียววันหยุดราชการเพิ่มช่วงสงกรานต์+

ครม. ไฟเขียววันหยุดราชการเพิ่มช่วงสงกรานต์

ภาษีธุรกิจออนไลน์  เรื่องสำคัญต้องรู้จัก+

ภาษีธุรกิจออนไลน์ เรื่องสำคัญต้องรู้จัก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ‘ปลากัดไทย’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ+

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ‘ปลากัดไทย’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา+

อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลดภาษีได้+

บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาลดภาษีได้

ประกันสังคมมาตรา 40 รู้ก่อนเลือก+

ประกันสังคมมาตรา 40 รู้ก่อนเลือก

พ.ร.บ. Transfer Pricing บริษัทและนักบัญชีควรเตรียมรับมืออย่างไร+

พ.ร.บ. Transfer Pricing บริษัทและนักบัญชีควรเตรียมรับมืออย่างไร

ขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2+

ขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี 2562+
อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration+

อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?