ฟ้องศาลออนไลน์ คดีแบบไหนทำได้บ้าง

ฟ้องศาลออนไลน์คดีแบบไหนทำได้บ้าง

คดีแบบไหนทำได้บ้าง

ฟ้องคดีออนไลน์ ทำผ่านระบบศาลยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งทำได้เฉพาะคดีแพ่งหรือคดีฝ่ายเดียว ส่วนของคดีอาญาทำไม่ได้ยังต้องยื่นที่ศาล

●  คดีแพ่ง (บอกเลิกสัญญาเรียก ค่าเสียหาย , ผิดสัญญา, ทำละเมิด, ฟ้องขับไล่, ขอให้ส่งมอบทรัพย์สิน)
●  คดีผู้บริโภค
●  คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
●  คดีขอศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ

ขั้นตอนการยื่นฟ้องคดี

1.  เข้าไปที่เว็บไซต์  https://efiling3.coj.go.th /eFiling/#/  หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาลแพ่ง
2.  เริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เลือกประเภทผู้ใช้งาน สำหรับประชาชน หากเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ
3.  หลังจากลงทะเบียนแล้ว ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบยืนยันเงื่อนไขการใช้งาน และเลือกเมนูคดีที่ต้องการฟ้อง
4.  กรอกรายละเอียดคำฟ้อง

●  ข้อมูลโจทก์จำเลย
●  ข้อมูลคำฟ้อง
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานมูลเหตุ ที่เรียกร้อง ข้อมูลความเสียหาย ราคา และสามารถระบุพยานได้

5.  ระบบจะส่งคำฟ้องไปถึงเจ้าพนักงานคดี เพื่อทำการตรวจสอบว่า คำฟ้องตรงตามเงื่อนไขและข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
6.  หากคำฟ้องตรงตามเงื่อนไขการพิจารณาคดีเจ้าพนักงานคดีจะเสนอคำฟ้องเพื่อให้ศาลรับคำฟ้อง และส่งหมายเรียกแก่จำเลย *หมายเลขคดีดำเป็นสิ่งสำคัญในทุกขั้นตอน ของการดำเนินคดี จึงต้องจดจำให้แม่นยำ
7.  เมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้ว ศาลจะดำเนินการนัดวันพิจารณาคดี การสืบพยาน และการไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ **กรณีไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จจำเลยมีสิทธิยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการต่อสู้คดีในลำดับต่อไป

เอกสาร และ หลักฐาน ที่ต้องใช้

1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ฟ้อง (โจทก์)
2.  เอกสารของผู้ถูกฟ้อง (จำเลย) หากไม่มี จะไม่สามารถยื่นฟ้องคดีออนไลน์ได้

●  กรณีบุคคลธรรมดา ทะเบียนราษฎร์/ บัตรประจำตัวประชาชน
●  กรณีนิติบุคคล เลขนิติบุคคล ที่ตั้งนิติบุคคล (ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.  หลักฐานประการยื่นฟ้องคดี เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานแชท ใบชำระเงิน หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดี
4.  ให้ระบุความต้องการในคำขอท้ายฟ้อง เช่น มีความเสียหายอย่างไร ต้องการให้ชดใช้อะไร และเท่าไหร่
5.  เลือกวันนัดไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาคดี ตามความต้องการของผู้ฟ้องคดี และต้องเป็นวันที่ศาลมีคดีพิจารณา
6.  เอกสารทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ฟ้อง ทุกฉบับ
7.  เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ชำระค่าธรรมเนียมศาล 2% ของเงินที่เรียกร้อง

30 ศาลที่สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?