รายจ่ายที่บริษัท หักภาษีได้ 2 เท่า

รายจ่ายที่บริษัทหักภาษีได้ 2 เท่า

จ้างงานผู้สูงอายุ

เงื่อนไข : หากบริษัทจ้างงานผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ถือสัญชาติไทย อาจเป็นลูกจ้างบริษัทอยู่แล้ว หรือเป็นผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นบริษัท และได้ค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน

สิทธิที่ได้รับ :0บริษัทมีสิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของเงินเดือนค่าจ้างที่จ่ายไป

 

จ้างงานคนพิการ

เงื่อนไข : หากบริษัทจ้างงานผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย โดยมีระยะเวลาจ้างเกิน 180 วัน

สิทธิที่ได้รับ : บริษัทมีสิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป

 

ส่งเสริมการอ่าน

เงื่อนไข : จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัท

สิทธิที่ได้รับ : บริษัทมีสิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

 

การฝึกอบรมลูกจ้าง

เงื่อนไข : หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดฝึกอบรม 3 รูปแบบนี้ ได้แก่

(1) Public0Training
(2) Inhouse0Training
(3) Internship Training

สิทธิที่ได้รับ : สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?