13 พฤษภาคม 2564

สำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อระบบ e-withholding tax

ภายใต้วิถีใหม่ New normal ทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกันรวมถึงกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้มีการเสนอบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เสียภาษีในยุค New normal บริการ e-withholding tax เป็นหนึ่งในบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวโดยผ่านธนาคารซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

ประเด็นคำถาม นักวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีความเห็นอย่างไรกับระบบ e-withholding tax

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1-15 ก.พ. 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?