20 กุมภาพันธ์ 2567

บริการตรวจสอบบัญชี

 

บริการตรวจสอบบัญชี


บริการตรวจสอบบัญชี เป็นบริการที่สำคัญสำหรับ บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด องค์กรมหาชน กองทุนและสถาบันต่าง ๆ รวมถึงนิติบุคคลไทย นิติบุคคลต่างชาติ และนิติบุคคลร่วมทุนต่างชาติ ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเลือกใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีกับเรา ด้วยการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบควบคุมคุณภาพสำนักงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากล มีความเป็นอิสระและปฏิบัติตามข้อกำหนด จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้ให้ บริการตรวจสอบบัญชี เรามีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่พร้อมให้บริการ โดยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับการฝึกฝนและอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง

บริการตรวจสอบบัญชีของเราประกอบด้วย

1. บริการตรวจสอบงบการเงิน

2. บริการสอบทานงบการเงิน

3. บริการตรวจสอบการซื้อกิจการ (Due Diligence)

4. บริการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

5. บริการที่ปรึกษาบัญชี และ บริการที่เกี่ยวเนื่อง

สิ่งที่จะได้รับจากบริการตรวจสอบบัญชี

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน วางงบการเงินได้ มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ผลจากการตรวจสอบหากพบว่ามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร (Management Letter) เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน

>> อ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่นี่

=======================

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เว็บไซต์ : www.daa.co.th

อีเมล์ : center@daa.co.th

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?