ครม.เห็นชอบอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 26 กันยายน 2563

นุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

01 มีนาคม 2565

ขยายเวลาให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 26 กันยายน 2563

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ด้วยการให้กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้มากขึ้น จึงเห็นควรขยายเวลาให้คนต่างด้าวดังกล่าวซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเป็นกรณีพิเศษ ได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563 นี้

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกประกาศ กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวมาดำเนินการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2563
  2. ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563
  3. ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (2) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563

ทั้งนี้ สตช. เสนอว่า  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) และคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90) ซึ่งกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้รับการขยายระยะเวลาอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่ต้องมาดำเนินการยื่นคำขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ด้วยการให้กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้มากขึ้น จึงเห็นควรให้คนต่างด้าวดังกล่าวซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

ที่มา : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2563 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33560

 

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?