6.3 9 7 10 ตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม( VAT) รู้ไว้ไม่สับสน    +