ติด CCTV อย่างไร? ไม่ให้ผิด PDPA

20 พฤษภาคม 2565

การติด CCTV เพื่อ?

1.เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัว

– ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ม.4(1) พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ)

– ผู้ติดตั้ง CCTV สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงฐานในการประมวลผลตามกฎหมายแต่อย่างใด

– แต่ทั้งนี้ ผู้ติดตั้งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างแท้จริงเท่านั้น เช่น ไม่ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ถ่ายนอกเหนือบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง

2.เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ร้านค้าหรือองค์กรต่าง ๆ

– การใช้กล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สิน และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงอยู่ภายใต้บังคับของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

– ผู้ใช้กล้อง CCTV ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล* จึงต้องมีฐานทางกฎหมายมารองรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการให้สอดคล้องกับฐานทางกฎหมายนั้น

* “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานกฎหมายของการใช้กล้อง CCTV มีอะไรบ้าง?

ฐานที่รองรับความจำเป็นในการใช้กล้อง CCTV ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ นั้น คือ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest)

– ต้องมีการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น

– หากประโยชน์ที่ได้มากกว่าผลกระทบที่จะเกิด ผู้ควบคุมข้อมูลจึงสามารถใช้ฐานนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

ผู้ใช้กล้อง CCTV ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังนี้

– แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตน

– ผลประโยชน์นั้นมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ใช้กล้อง CCTV แบบไหนละเมิด PDPA ?

ตัวอย่าง 1

ธนาคาร B ทำการติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณตู้ ATM หน้าธนาคาร เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยธนาคารได้ติดป้ายแจ้งผู้ใช้บริการอย่างชัดเจนว่ามีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกล้อง CCTV

ธนาคารในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสามารถใช้ฐานประโยชน์
โดยชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยที่ธนาคารไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ใช้กล้อง CCTV แบบไหน ละเมิด PDPA ?

ตัวอย่าง 2

โรงงานอุตสาหกรรม A ทำการติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณตู้ ATM หน้าโรงงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น แต่มุมกล้องมีรัศมียาวไปถึงทางเดิน
ถนนสาธารณะและอาคารฝั่งตรงข้าม

กรณีนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทำที่เกิน

ความจำเป็นและเป็นวิธีที่ไม่สมเหตุสมผล

– หากชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ควบคุมข้อมูลและผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ถูกบันทึกภาพมีน้ำหนักมากกว่า

– ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจึงไม่สามารถอ้างฐานประโยชน์โดยชอบธรรมเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?