ครม.ไฟขียว ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาท

ครม.อนุมัติประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

19 กรกฎาคม 2562

ครม.อนุมัติประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ  600 บาท ไม่เกิน 3 คน  มีผล 1 มกราคม 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ

  • กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย 400 บาท เป็นอัตราเหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
  • กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558
  • กำหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

อ่่าน มติคณะรััฐมนตรีฉบับเต็มได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12587 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?