พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ “เสียภาษี” อย่างไร ?

28 ตุลาคม 2565

จากกรณี สรรพากรเรียกเก็บภาษีจากร้านค้าที่เข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง” ย้อนหลัง สูงถึง 90,000 บาท จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ร้านเข้าร่วมคนละครึ่ง ต้องเสียภาษีอย่างไร ? แล้วโครงการอื่น ๆ ของรัฐล่ะ เสียด้วยหรือเปล่า ? ธรรมนิติ มีคำตอบครับ

 

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ คนละครึ่ง เรารักกัน” รายได้จากโครงการถือเป็นรายได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

1. ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ประเภท 5-8 เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย.

• ยื่นแบบ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ของปีนั้น ๆ

2. ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ประเภท 2-8

• ยื่นแบบ 1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. ของปีถัดไป

กรณีร้านค้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องทำการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ภายใน 30 วัน และยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

ไม่ยื่นภาษี มีโทษ !!

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91/94)

1. โทษทางอาญา

กรณีไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา

• ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน หรือยื่นภายใน 7 วัน หลังครบกำหนดยื่น เสียค่าปรับ แบบละ 100 บาท

• ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน เสียค่าปรับ แบบละ 200 บาท

กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ

• แสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับ ตั้งแต่ 2,000 200,000 บาท

กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบ

• มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

• อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

1. โทษทางอาญา

กรณีไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา

• ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน หรือ ยื่นภายใน 7 วัน หลังครบกำหนดยื่น เสียค่าปรับ แบบละ 300 บาท

• ยื่นแบบล่าช้าเกิน 7 วัน เสียค่าปรับ แบบละ 500 บาท

2. เงินเพิ่ม

• เสียเงินเพิ่มอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) ไม่รวมเบี้ยปรับ

3. เบี้ยปรับ (ยื่นแบบเพิ่มเติม)

• ชำระภายใน 1-15 วัน จ่าย 2% ของภาษี• ชำระภายใน 16-30 วัน จ่าย 5% ของภาษี

• ชำระภายใน 31-60 วัน จ่าย 10% ของภาษี

• ชำระหลัง 60 วัน จ่าย 20% ของภาษี

• กรณีไม่ได้ยื่นแบบมาก่อนต้อง x 2 เท่า

 

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ “ไม่ต้องเสียภาษี”

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจาก

มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?