รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า+

รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า