Enterpreneur Corner

คุยเรื่อง เทรนด์ HR ในยุค Next Normal กับคุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ Chief Human Resources Officer บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)+
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”+

ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทจำกัด”

ประโยชน์ของการเป็น “บริษัทจดทะเบียน”+

ประโยชน์ของการเป็น “บริษัทจดทะเบียน”

ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้+

ทบทวน “มาตรการลดรายจ่าย” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

สรุป ทิศทางของผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไร?+
สนใจธุรกิจออนไลน์ ต้องรู้!+
ความแตกต่างระหว่าง.. เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ และ เงินจอง+

ความแตกต่างระหว่าง.. เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ และ เงินจอง

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?