กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาองค์กร

เน้นการแข่งขันกับตลาด

เปรียบเทียบ และแข่งขันกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ระบบค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ทัดเทียม หรือเหนือกว่าตลาดทั่วไป

เน้นพัฒนาทักษะและพฤติกรรมพนักงาน

ให้พนักงานตั้งใจพัฒนาทักษะการทำงานมากขึ้น ปรับพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร คนไหนทำได้จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าคนอื่น เรียกว่า Skills-Based Pay

เน้นสร้างผลงานและผลลัพธ์ที่ดี

ผลงานของพนักงานส่งผลต่อผลงานขององค์กรทำให้ได้รางวัลตอบแทนที่สูงขึ้น เป็นการสื่อสารให้ทราบว่า องค์กรต้องการผลลัพธ์และผลงานที่ชัดเจนจากพนักงาน รวมถึงต้องการผลลัพธ์ที่ดีและโดดเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เน้นความยืดหยุ่นในการบริหารค่าจ้าง

ให้พนักงานเลือกค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการทำงานของตนได้ เหมาะกับองค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานจากหลายพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?