fbpx

Author Archive for: weerapong

8 มาตรการเยียวยา แรงงานลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในประกันสังคม

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ห้ามอะไรบ้าง!!

การคืนหลักประกัน การใช้ไฟฟ้า – การใช้น้ำ

Work From Home อย่างไม่สะดุด ไร้รอยต่อ เจ้าของธุรกิจควรเตรียมตัวอย่างไร?

ปรับตัวอย่างไร? ในยุค On Demand เมื่อทุกอย่างต้องเร็ว

6 มาตรการสรรพากร บรรเทาผลกระทบ COVID-19

“สิทธิสตรี” ในกฎหมายแรงงานไทย

หน้ากากอนามัย รีไซเคิล ขายซ้ำ โก่งราคา มีความผิด!!

โมฆะ และ โมฆียะ มีนิติสัมพันธ์ที่ต่างกันอย่างไร

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?