Author Archive for: weerapong

เรื่องควรรู้! สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40+

เรื่องควรรู้! สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ+

นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อต้องย้ายสถานประกอบกิจการ

บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

บริการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริการงานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือออกที่ 014/2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564+

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?