หลักการจัดการองค์กรใหม่ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

หลักการจัดการองค์กรใหม่  ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

การบริหารจัดการองค์กรแบบธุรกิจครอบครัว 

  ผู้มีอำนาจสูงสุดคือผู้ก่อตั้ง ในอดีตองค์กรแบบนี้เจริญก้าวหน้าได้ดี เช่น ธุรกิจกลุ่มธนาคาร ประกันภัย เพราะผู้นำมีพรสวรรค์ ศึกษา เรียนรู้ แล้วนำมาปรับให้เป็นแบบของตน สามารถสร้างและพัฒนาองค์กร จนประสบความสำเร็จ

การบริหารจัดการองค์กรแบบมาตรฐานทั่วไป

งานเป็นมาตรฐานและเป็นระบบมากขึ้น แต่ยังติดการบริหารแบบเครือญาติ หรือเชิญนักวิชาการที่รอบรู้ด้านการเงิน บัญชี เป็นที่ปรึกษา เพื่อทำให้องค์กร มีสภาพคล่องด้านการเงิน เดินหน้าทางธุรกิจได้อย่างสมดุล

การบริหารจัดการองค์กรแบบองค์กรมหาชนทั่วไป 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มบุคคล หรือพวกพ้อง แม้องค์กรจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการบริหารเป็นแบบสมัยใหม่ แต่การยึดติดในอำนาจ ก็เป็นมูลเหตุทำให้องค์กรไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?