fbpx

Author Archive for: nitidharm

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาขอใช้สิทธิมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ครม.เห็นชอบปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท

อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากร และหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน

ครม.อนุมัติเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีก 2 ประเภท

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?