fbpx

Author Archive for: nitidharm

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท

อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากร และหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน

ครม.อนุมัติเพิ่มประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อีก 2 ประเภท

ครม.เห็นชอบมาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย

ครม.ไฟเขียว ขยายอายุผู้ประกันสังคม มาตรา 40 จาก 60 เป็น 65 ปี

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ถึง 31 มีนาคม 2563 นี้ !

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?