ครม.เห็นชอบคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 63

ค่ารถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงโควิด-19 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงจะคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ ตามนัยมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญ

  1. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน โดยอัตราค่าโดยสารใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และสถานีที่ 10 จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท และจะมีผลใช้บังคับ 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565
  2. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการปรับแก้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเสนอเรื่องต่อกระทรวงคมนาคมว่า อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จะครบกำหนดการบังคับใช้ตามสัญญา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงได้คำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งได้รับแจ้งจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารใหม่ จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และ 10 จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท และจะมีผลบังคับใช้ 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม แม้จะไม่มีการปรับอัตราค่าโดยสาร                 แต่เนื่องจากได้มีการปรับถ้อยคำในร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พ.ศ. …. เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปในรูปแบบเดียวกับร่างข้อบังคับฯ สายเฉลิมรัชมงคล ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงต้องขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ สายฉลองรัชธรรม ด้วย

ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสารร่วมตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พ.ศ. 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงตารางอัตราค่าโดยสารร่วมใหม่ โดยใช้หลักการการคิดค่าแรกเข้าครั้งเดียวเช่นเดียวกับข้อบังคับฯ ฉบับเดิม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ BEM/M/TKB/0026/63 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แจ้งว่า เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มที่ โดยจะคงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในการคงอัตราค่าโดยสารตลอดระยะเวลาดังกล่าว เป็นการสนับสนุนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ Promotion แก่ผู้โดยสาร โดยไม่ต้องให้รัฐบาลชดเชยแต่ประการใด ทั้งนี้ขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนำเสนออัตราค่าโดยสารใหม่ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตรา   ค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ และรับทราบหนังสือของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้ว

 

ที่มา : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2563

 

 

 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?