กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการขยายเวลาจัดประชุมประจำปี

ยกเลิกการขยายเวลาจัดประชุมประจำปี

09 พฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการขยายเวลาจัดประชุมประจำปี ของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศ เรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้

1.ระยะเวลาการจัดประชุม การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และการยื่นงบการเงิน ตามที่กฎหมายกำหนด มีดังนี้

2. การดำเนินการของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อกรมฯ ออกประกาศกรม เรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีก่อนหรือในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุมดำเนินการดังนี้

3. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า หอการค้า ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก (แล้วแต่กรณี) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ คือให้จัดประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน ตามระยะเวลาในข้อ 1

4. จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลการจัดประชุมล่าช้ำ และยื่นหนังสือชี้แจงฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564

โดยมีช่องทำงการยื่นหนังสือชี้แจงฯ คือ

(1) ช่องทางออนไลน์ที่ www.dbd.go.th

(2) ยื่นด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

  1. บทกำหนดโทษ นิติบุคคล ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ประเภทบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด รายใด ที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเกินกว่า 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี สมาคมการค้าและหอการค้าจัดประชุมใหญ่เกินกว่า 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี ต้องระวางโทษปรับ ดังนี้
  2. บริษัทจำกัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

  1. บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

  1. สมาคมการค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และหอการค้า ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

ที่มา : กรมธุรกิจการค้า  https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469418878

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?