3 แนวทางคัดเลือก “คนที่ใช่” ไว้ขับเคลื่อนองค์กร

คัดเลือกคนทำงาน

01 กรกฎาคม 2563

เมื่อจะรับพนักงานใหม่เข้ามาร่วมงาน HR หรือ Line Manager มีโจทย์ว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้คนที่ใช่ (Right People) เรามี 3 แนวทางมาแนะนำ

3 แนวทางต่อไปนี้คือ ข้อแนะนำพื้นฐานที่องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้พนักงานที่ใช่อย่างจริงจัง ที่อยากแนะนำให้ทดลองนำไปคิดและปรับใช้

(1)  ประเมินและคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรต้องการ (Company Fit)

องค์กรหนึ่งก็มักจะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของบุคลากรที่องค์กรต้องการและแตกต่างไปบ้างจากองค์กรอื่น ไม่ว่าเราจะเรียกมันว่า Core Value หรือ Corporate Culture หรือปรากฎเป็นส่วนหนึ่งใน Core Competency ก็ตาม โดยเชื่อว่าหากองค์กรของเรามีคนทำงานที่มีทักษะความสามารถและบุคลิกลักษณะแบบนี้จะช่วยให้ทำงานสำเร็จผลตามพันธกิจและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ได้

หากจะให้ได้ผลดีมากขึ้น แนะนำให้ HR ออกแบบแนวทางในการประเมินผู้สมัครงานว่าสอดคล้องกับค่านิยมหลัก คุณค่าหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรด้วยแบบประเมินทางจิตวิทยา ประกอบการใช้คำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมอย่างเข้มข้น ก็จะช่วยให้ได้ผู้สมัครงานทั้งที่ตรงกับที่องค์กรต้องการ และตรงกับสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการตามงาน เรียกว่าดูทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ของทำงานไปพร้อมกันเลย

 (2) ทบทวนการลาออกของพนักงาน

การที่มีพนักงานเข้าออกแม้จะนับว่าเป็นเรื่องปกติที่องค์กรทั้งหลายพบเจออยู่ แต่หากมีพนักงานคนเก่งลาออกไปร่วมงานกับองค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรคู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งกับองค์กรเราก็ตาม ก็นับว่าเป็นความสูญเสียพนักงานที่มองข้ามไม่ได้เลยครับ การที่พนักงานมือดีหรือพนักงาน “ที่ใช่” ของเราลาออกไป จึงเป็นเรื่องที่ HR และ Line Manager ต้องมาทบทวนร่วมกันอย่างจริงจังว่า อะไรที่เป็นปัจจัยผลัก (Push Factor) ให้เขาออกไปจากองค์กร และมีปัจจัยดึงดูด (Pull Factor)  จากภายนอกเรื่องใดบ้างที่มาคุกคามองค์กรของเรา

 (3)  สร้าง Recruitment Brand

HR ควรให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการสรรหาบุคลากรหรือ Recruitment Brand   สำหรับดึงดูดคนเข้ามาร่วมงานกับองค์กรนะครับ ทั้งนี้เพราะเรื่องแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนการสรรหาบุคลากรของเราได้ในระยะยาว โดยแนะนำให้ท่านพยายามค้นหาว่าองค์กรของเรามีจุดเด่นตรงไหน เรื่องใดที่จะใช้สื่อสารกับผู้สมัครงาน จนทำให้ผู้สมัครงานนึกถึงองค์กรของเราเป็นองค์กรแรกที่อยากร่วมงานด้วย

 

ที่มา : บทความ “3 แนวทางคัดเลือก “คนที่ใช่” ไว้ขับเคลื่อนองค์กร” โดย : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 18 ฉบับที่ 209 เดือนพฤษภาคม 2563

สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ : https://bit.ly/2VwzbqY

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?