เตรียมด่วน! คู่มือเตรียมพร้อมรับสิทธิประโยชน์ เมื่อถูกเลิกจ้าง

11 มีนาคม 2565

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานคืออะไร

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ลาออก รวมถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ตามกำหนดระยะเวลา โดยผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ* ในกรณีว่างงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

เงินสมทบ คือเงินที่นายจ้าง และลูกจ้าง ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน
โดยคำนวณค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งฐานค่าจ้างที่นำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

 

กรณีว่างงาน

•  กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50% ของค่าจ้างส่งเงินสมทบ

•  กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 30% ของค่าจ้างส่งเงินสมทบ

กรณียกเลิกสิทธิ์ของถูกเลิกจ้าง

•  ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

•  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

•  ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน

•  ละทิ้งหน้าที่ 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

•  ประมาท เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

•  ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

 

การเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิ์

หลักฐานจำเป็นในการรับสิทธิประโยชน์

•  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

•  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน

•  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

•  หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09)

•  หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

 

การเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิ์

•  การขึ้นทะเบียนหางาน

ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางาน ภายใน 30 วัน

•  การกรอกแบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐาน

•  ตรวจสอบคุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานจะตรวจสอบคุณสมบัติในการทำงาน และทำการเลือกตำแหน่งว่างให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลือก  3 ตำแหน่ง

•  การเสียสิทธิประโยชน์

หากผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือปฎิเสธงานที่จัดหาให้ รวมถึงไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ทันที

•  คำสั่งจ่ายเงินทดแทน

เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธ์ให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารตามหลักฐานที่ให้เบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง

•  การยื่นอุทรณ์

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนสามารถยื่นอุทรณ์ได้ภายใน 30 วัน ในกรณีที่ไม่พอใจคำสั่งจ่าย

 

 

 

Tag

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?