fbpx

Author Archive for: nitidharm

ครม.เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 สำหรับปีภาษี พ.ศ. 2563

เวลา ในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาจากสถานการณ์ COVID–19 เพิ่มเติม

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 เพิ่มเติม

ไฟเขียวมาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้สภากาชาดไทย

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?