Author Archive for: nitidharm

เช็กให้ดี …ก่อนสละสิทธิ (รักษาพยาบาล) ประกันสังคม

5 เรื่องสำคัญ! รักษาสิทธิเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ถึงเวลายื่น ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562 

เทคนิคบริหารคนรุ่นใหม่

เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง

โซเชียลมีเดียใช้ในเวลาทำงานเลิกจ้างได้

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?