ประกันสังคมพร้อมดูแลค่าใช้จ่าย “โรคตา” ของผู้ประกันตน

05 ตุลาคม 2562

อวัยวะหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ คือ ดวงตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเพราะหากดวงตาเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้การได้แล้วนั้น การดำเนินชีวิตคงจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะกับคนทำงาน

สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลลูกจ้างผู้ประกันตน

ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากมีผลโดยตรงต่ออาชีพการงาน รายได้ รวมถึงการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน การเจ็บป่วยด้วยโรคตาซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินชีวิต สำนักงานประกันสังคม จึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคตาซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับ การเปลี่ยนใส่อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคตาอาทิใส่ลูกตาเทียมทำด้วยพลาสติก, วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียม ชนิดไม่มีรูพรุน ,กระจกตาดำเทียม, เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้, เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับไม่ได้ โดยผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน และสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ สามารถยื่นเรื่องส่งเบิกค่าอวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตาได้ที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรง

จะเห็นได้ว่าเงินสมทบ 5% ที่หักเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น กลับคืนสู่ผู้ประกันตน ทั้งในรูปเงินออม เงินช่วยเหลือบุตรและให้การรักษายามเจ็บป่วย

ไม่ว่าโรคทั่วไป หรือโรคร้ายแรง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมก็จะ ได้รับ บริการทางการแพทย์ จนสิ้นสุดการรักษาไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินที่ใช้ในการรักษา ดังคำกล่าวที่ว่า

“ประกันสังคมสร้างสรรค์ หลักประกันชีวิต”

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบภามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

—–

แหล่งที่มา : www.jobdst.com

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?