ระวัง ! ส่งโฆษณาซ้ำ … สร้างความน่ารำคาญ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปรับสูงสุด 2 แสนบาท

05 พฤศจิกายน 2562

ส่งโฆษณารบกวน ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ส่ง E-Mail หรือ Line เพื่อโฆษณาซ้ำ ๆ ก่อให้เกิดความรำคาญและหากไม่มีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ผู้รับมีสิทธิ์บอกเลิกหรือปฏิเสธ ถือมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 11 วรรค 2)

ตัวอย่างเช่น การฝากร้านใน Facebook, Instagram, จำนวนมาก หรือกระหน่ำส่ง SMS, E-Mail เพื่อขายของหรือโฆษณาซ้ำ ๆ ถึงผู้รับเดิม

วิธีโฆษณาได้แบบไม่ถูกปรับ

1. ต้องระบุข้อความ หรือแสดงสัญลักษณ์ “บอกเลิก” การรับข้อความโฆษณาได้
2. หลังจากได้รับข้อความยกเลิก หรือปฏิเสธรับโฆษณาจากผู้รับ ผู้ส่งโฆษณาต้องยกเลิกการส่งโดยทันที หรือภายใน 7 วัน ต้องดำเนินการให้เรียบร้อย
(ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการส่งซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนนำคาญแก่ผู้รับ พ.ศ. 2560)
3. ในการระบุวิธีการและแบบฟอร์มยกเลิกผู้ส่งจะต้อง ห้ามดำเนินการใด ๆ เชิงพาณิชย์ เช่น
• เรียกร้องให้มีการชำระเงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการตอบแทน (pay a fee)
• ขอข้อมูลเพิ่มเติม เว้นแต่ขอข้อมูลเพื่อประกอบการยกเลิกการส่งข้อความหรือโฆษณา
• ให้กดปุ่มคำสั่ง Click เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือขายสินค้า หรือบริการเพิ่มเติม
4. เมื่อได้รับข้อมูลหรือคำสั่งยกเลิก ทางผู้ส่งได้ตอบรับการยกเลิกแล้ว ห้ามส่งข้อความไปอีก
หากฝ่าฝืนส่งซ้ำ ถือเป็นความผิด ** ถูกปรับไม่เกินสองแสนบาท
(พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 11 วรรค 2)

—-

แหล่งที่มา : www.facebook.com/Dharmnitigroup

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?