เปิดวิธี ขอคืนภาษี ยื่นขอคืนได้เมื่อไหร่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

เปิดวิธี ขอคืนภาษี จากกรมสรรพากร

การขอเงินคืนภาษี เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษี สามารถทำได้ หากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างปี ไปมากกกว่า ค่าภาษี ที่จ่ายจริง สามารถขอคืนภาษีได้ ภายใน 3 ปี นับจากวันสุดท้ายที่ครบกำหนดยื่นภาษี

• ทำได้หลังจากยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว

• หลังยื่นแบบฯ กรมสรรพากร ต้องคืนเงินภาษี ภายใน 3 เดือน

• เจ้าหน้าที่ อาจขอให้ส่งเอกสารประกอบ เช่น หลักฐานการบริจาคเงิน

หากสรรพากรคืนภาษีล่าช้า มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน 

วิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี

1. เข้าไปที่ www.rd.go.th เลือกเมนู e-Refund สอบถามการคืนภาษี โดยเลือกปีภาษีที่ต้องการค้นหา กรอกชื่อ,สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษีอากร​ (ระบบจะแสดงปีภาษีให้คัดค้นได้ย้อนหลัง 2 ปีภาษี)

2. หากได้เงินคืนภาษี จะมีข้อความระบุ “กรมสรรพากรได้นำเงินคืนภาษีเข้าบัญชี XXX แล้ว เมื่อวันที่ XX/XX/XXXX”

3. ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center : 1161)

4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหน้าแบบแสดงรายการ

ช่องทางการยื่นขอคืนภาษี

1. ส่งด้วยตนเอง ที่สรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน

2. โทรสาร หมายเลข 02-660-3100

3. ไปรษณีย์ โดยส่งตามที่อยู่ที่ระบุใน สรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน

4. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ EDSS ผ่านทาง www.rd.go.thเลือกเมนู e-Refund สอบถามการคืนภาษี จากนั้น พิมพ์ชื่อ ผู้เสียภาษี-นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) และเลขประจำตัวประชาชน กดปุ่ม สอบถาม และ upload เอกสารที่เมนู “นำส่งเอกสารประกอบพิจารณาการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ช่องทางรับเงินคืนภาษี

• พร้อมเพย์/เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

• บัญชีธนาคารกรุงไทย / ธ.ก.ส.

• บัตร e-Money / e-Wallet เฉพาะธนาคารกรุงไทย

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?