ทำพินัยกรรมไว้ แต่ผู้จัดการมรดกเสียชีวิต ต้องทำอย่างไร ?

ผู้จัดการมรดกเสียชีวิตทำอย่างไร ?

ผู้จัดการมรดก

• จะต้องมาจากการแต่งตั้งตามคำสั่งศาล/ตามที่พินัยกรรมกำหนดไว้

• มีหน้าที่ ในการจัดการกองมรดก ให้เป็นไปตามพินัยกรรม หรือหลักการแบ่งมรดกทั่วไปตามกฎหมาย

ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / บุคคลวิกลจริต / เสมือนไร้ความสามารถ / ล้มละลาย เป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้

มีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้
(ถ้ามีหลายคน การจัดการต้องถือตามเสียงข้างมาก เว้นแต่มีพินัยกรรมกำหนดอย่างอื่น)

เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้จัดการมรดกเสียชีวิต ทำอย่างไร 

มีผู้จัดการมรดก คนเดียว 

•  หากผู้จัดการมรดกตายก่อนจัดการมรดกเสร็จสิ้นจะต้องร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกคนใหม่

มีผู้จัดการมรดก หลายคน

• ผู้จัดการที่เหลืออยู่ต้อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้สามารถจัดการมรดกได้

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?