การหมั้น คืออะไร สินสอด และของหมั้น ต่างกันที่ตรงไหน ?

การหมั้น คือ การตกลงว่าจะสมรส

แต่กฎหมายมิได้บังคับว่าต้องมีการหมั้นก่อนการสมรส ดั้งนั้น จึงสามารถสมรสกันได้โดยไม่ต้องมีการหมั้นก็ได้

เกณฑ์

• ทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ (ฝ่าฝืนเป็นโมฆะ)

•  กรณีการหมั้นของผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครอง / ผู้รับบุตรบุญธรรม (ฝ่าฝืนเป็นโมฆียะ)

แต่ทั้งนี้ ไม่สามารถฟ้องบังคับให้มีการสมรสได้
ถึงจะมีการหมั้นแล้วก็ตาม

การหมั้นจะสมบูรณ์ เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบ/โอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น

ของหมั้น

ของที่มอบให้ฝ่ายหญิง

สินสอด

ของที่มอบให้ พ่อ แม่ ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง ของฝ่ายหญิง

กรณีผิดสัญญาหมั้น

ถ้าฝ่ายหญิงผิด ต้องคืนของหมั้นให้ฝ่ายชาย

อีกฝ่ายมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้

ค่าทดแทน มีดังนี้
• ทดแทนความเสียหาย ต่อ กาย / ชื่อเสียง
• ทดแทนความเสียหาย ที่ได้จ่าย / เตรียมการสมรสโดยสุจริต
• ทดแทนความเสียกาย ที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์ / การงานอาชีพ เพื่อที่จะได้มีการสมรส

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?