เรื่องควรรู้! เมื่อพ่อ-แม่ อยากโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

การโอนที่ดิน มีรายละเอียดขั้นตอน เอกสารสำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้โอนและผู้รับโอนต้องทำการบ้านและเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด เพื่อเมื่อถึงเวลาดำเนินการที่กรมที่ดินจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นและจบในครั้งเดียว โดยในบทความนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดการโอนที่ดิน กรณีที่พ่อ-แม่ ต้องการโอนให้กับลูกที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คือใคร?

บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ บุตรที่กฎหมายรับรอง และมีสิทธิหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์ที่มีเรียกร้อง หรือยืนยันต่อบุคคลอื่นได้

ในทางกฎหมายถือว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอ ไม่ว่ามารดานั้นจะมีคู่สมรสหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องและให้กำเนิด

ทำอย่างไรจึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา?

จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

ดังนั้นบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มี 4 แนวทาง คือ

1) บุตรที่เกิดจากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2) บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แล้วบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง

3) บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรในภายหลัง

4) บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และในภายหลังศาลได้มีการพิพากษาว่าบิดาเป็นบิดาของบุตร

เอกสารสำคัญสำหรับโอนที่ดิน

การโอนที่ดิน มีเอกสารสำคัญซึ่งเป็นเอกสารราชการที่ไม่ควรตกหล่นอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงการเสียเวลาในการจองคิว เดินทาง หรือการลางาน โดยเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายโอน (พ่อและแม่)

เอกสารที่ใช้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. พ่อและแม่ สามารถมาดำเนินการโอนที่ดินให้ลูกได้ ใช้เอกสารดังนี้

• โฉนดที่ดิน (ฉบับจริง)

• บัตรประจำตัวประชาชนของพ่อและแม่

• ทะเบียนบ้านของพ่อและแม่

• ทะเบียนสมรส

 

2. พ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาดำเนินการโอนที่ดินให้ลูกได้ ใช้เอกสารดังนี้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้มา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

• สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่ที่ไม่ได้มา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

• ใบยินยอมคู่สมรส

ฝ่ายรับโอน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย)

การรับโอนที่ดินนั้น บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมาดำเนินการรับโอนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ ดังนั้นเอกสารที่ใช้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. บุตรสามารถมาดำเนินการรับโอนที่ดินได้ด้วยตนเอง ใช้เอกสารดังนี้

• บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

• ทะเบียนบ้านตัวจริง

2. บุตรไม่สามารถมารับโอนที่ดินได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน โดยใช้เอกสารดังนี้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของบุตร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

• สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง)

• ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง)

• ใบมอบอำนาจหรือ ท.ด.21

 

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาในการดำเนินการโอนที่ดิน

• การโอนที่ดินกรณีพ่อและแม่โอนให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 1 วัน โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หากเอกสารสำคัญต่างๆ มีครบถ้วน

การโอนที่ดินมีรายละเอียดอีกหลายแบบ ซึ่งนอกจากการโอนให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังมีการโอนให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การโอนให้ทายาท รวมถึงการโอนแบบซื้อ-ขาย ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารสำคัญที่แตกต่างกัน อย่างไรแล้วธรรมนิติจะนำข้อมูลมาฝากกันอีกครั้ง หรือสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ กรมที่ดิน

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?