ไขข้อข้องใจ สัญลักษณ์บนโลโก้คืออะไร

23 กุมภาพันธ์ 2565

เครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายการค้าเครื่องดื่ม เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2.“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นเช่น เครื่องหมายของสายการบิน เป็นต้น

3.“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายเชลล์ชวนชิม, เครื่องหมายฮาลาล (Halal) เป็นต้น

4.“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า

1.ตัวอาร์ในวงกลม

ย่อมาจากคำว่า  “RegisteredTrademark” หรือ “เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน” เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นจดทะเบียนแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเตือนไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะแสดงเครื่องหมายดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ได้

2.ตัวทีเอ็ม

ย่อมาจากคำว่า “Trade      Mark” หรือ “เครื่องหมายการค้า (ที่ไม่ได้จดทะเบียน)” มักใช้ระหว่างรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้านี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ไม่ให้ไปสับสนกับแบรนด์อื่น ซึ่งขั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง พอได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว สามารถเปลี่ยนไปใช้ สัญลักษณ์  ® และได้รับการคุ้มครอง

3.ตัวเอสเอ็ม

ย่อมาจากคำว่า “Service Mark”   หรือ  “เครื่องหมายบริการ” เพื่อแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายบริการนี้ เป็นเครื่องหมายบริการของตน ไม่ให้ไปสับสนกับแบรนด์อื่น คล้ายกับ ™ แต่ต่างกันที่เป็น “การบริการ” ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น เครื่องหมายของสายการบิน หรือ โรงแรม เป็นต้น เมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปใช้ สัญลักษณ์ ® แทน

4.ตัวซีในวงกลม

ย่อมาจากคำว่า “Copyright” หรือ “สงวนลิขสิทธิ์”  ไม่ได้ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้า แต่เป็นเครื่องหมายแสดงว่างานนั้น ๆ มีลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรค์ทุกประเภท เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปะ งานดนตรี งานภาพยนตร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ งานสร้างสรรเหล่านี้สร้างขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันที แม้จะไม่ได้ใส่เครื่องหมายไว้ก็ตาม

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยป้องกันการเข้าใจผิดหรือสับสนในแบรนด์สินค้า สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิดหรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยมิชอบ ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่ากับเป็นการยืนยันว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของตน บุคคลอื่นจะมาละเมิด ทำซ้ำ หรือนำไปใช้โดยมิชอบไม่ได้

ความผิดทางกฎหมาย

หากเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือระหว่างรอการจดทะเบียนต้องใช้สัญลักษณ์ ™ เท่านั้น เครื่องหมายการค้าใดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วใช้สัญลักษณ์ ® ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 111 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?