เจ้าของกิจการต้องรู้! วิธีการเตรียมตัวก่อนเริ่ม WORK FROM HOME

11 มีนาคม 2565

Work From Home เริ่มยังไง?

จากสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 การอยู่กับบ้านเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุด แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจไม่สะดุดด้วยนั้น การวางแผน Work From Home ให้รอบครอบ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

เริ่มเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านลักษณะการทำงาน
2. ด้านระบบไอทีและการเชื่อมต่อที่รองรับ
3. ด้านการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
4. ด้านการนัดหมายและจัดประชุม
5. ด้านการควบคุมการทำงาน
6. ด้านการป้องกันและมาตรการควบคุมทรัพย์สิน

ด้านลักษณะการทำงาน

แยกส่วนงานตามลักษณะการทำงาน
วิเคราะห์ส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ดูว่าส่วนงานใดสามารถทำงานแบบ WFH ได้บ้าง อิงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น ติดข้อจำกัดด้านโปรแกรมและการเข้าถึงข้อมูล, ติดข้อจำกัดด้านกายภาพ หลักจากวิเคราะห์แล้วเราจะได้มองภาพและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้แต่ละส่วนงานได้ชัดเจนขึ้น

 

ด้านระบบไอทีและการเชื่อมต่อ

จำแนกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที ปัจจัยที่ไอทีต้องพิจารณาสำหรับการทำ WFH มีดังนี้

 

ด้านการติดต่อสื่อสาร

แบ่งการติดต่อสื่อสารเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ภายนอก และ กลุ่มที่ 2 ภายใน

 

ด้านการจัดประชุม

กำหนดนัดหมายประชุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1. การประชุมแบบประจำ

2. การประชุมแบบฉุกเฉิน

 

ด้านการควบคุมการทำงาน

การควบคุมงานและการติดตามงานให้มีความคืบหน้า จะต้องมีขั้นตอนและเครื่องมือเพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ด้านการป้องกันและควบคุมทรัพย์สิน

กรณีที่ต้องนำอุปกรณ์ของสำนักงานไปที่บ้าน

หากเกิดสถานการณ์ที่จะต้องทำงานที่บ้านนั้น อุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะต้องถูกนำออกจากบริษัท จึงต้องมีมาตรฐานป้องกันการสูญหาย

 

 

=================================================================

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

Tel : 02-555-0999

e-Mail : contact@ditc.co.th

website : www.ditc.co.th

Line @ : @ditc

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?