ขอให้ลูกจ้างทำงานวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร?

12 ตุลาคม 2565

สำหรับลูกจ้างประจำที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กร ย่อมมีสิทธิ์ลาหรือหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน และนายจ้างไม่มีสิทธิ์ใช้เป็นข้ออ้างในการหักเงินได้ ในทางกลับกันหากนายจ้างขอให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ต้องจ่ายค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น ตามไปดูกับ

 

การกำหนดวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมาย

วันหยุดตามกฎหมายที่ลูกจ้างจะได้รับ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. วันหยุดประจำสัปดาห์ ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน

2. วันหยุดตามประเพณี ต้องไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี ได้แก่

  • รวมวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันหยุดราชการประจำปีตามพิจารณา
  • วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น
  • ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป

3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน/ปี สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี

*** การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุดนั้น หากนับรวมชั่วโมงการทำงานรวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

การจ่ายค่าจ้างทำงานในวันหยุด

หากนายจ้างขอให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด โดยลูกจ้างยินยอมทำด้วย จะต้องมีการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้กับลูกจ้างประจำ ซึ่งครอบคลุมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี

ทั้งนี้สำหรับลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน จะไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์

 

อัตราการจ่ายค่าจ้างทำงานในวันหยุด

1. ให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด และอยู่ในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด นายจ้างจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง
  • สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้

2. ถ้าทำงานในวันหยุด และเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งจะอยู่ในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง

 

อ้างอิงข้อมูล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?