ลูกจ้างควรรู้! สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

23 มีนาคม 2565

สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร ถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้ประกันตนที่มีบุตร โดยจะได้รับเงินสำหรับเลี้ยงดูบุตรเป็นรายเดือนหากผู้ประกันตนอยู่ในเกรณ์ตามที่ประกันสังคมกำหนด ดังนั้นวันนี้เราจึงขอพาคุณไปดูรายละเอียดกันว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์นี้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 

หลักเกณฑ์สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

แม้จะเป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้ ดังนั้นก่อนดำเนินการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตรนั้น ผู้ประกันตนต้องเช็กหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

• จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน โดยได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาท ต่อบุตร 1 คน

• ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

• รับสิทธิ์ได้กับบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 3 คน (หากผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์)

 

สิทธิ์รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรสิ้นสุดเมื่อไร?

• เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

• บุตรเสียชีวิต

• ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

• ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรต้องใช้หลักฐานอะไร?

• แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

• กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิ์แล้วและประสงค์จะใช้สิทธิ์สำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

• กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ์ ให้ใช้สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

• กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์ ให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

• สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย จำนวน 1 ชุด)

• สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด

• กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) พร้อมลงลายมือชื่อ แล้วยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานให้ครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

3. สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

4. พิจารณาสั่งจ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

 

สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตรเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกันตนที่มีบุตร ช่วยให้หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งแม้จะเป็นบางส่วน แต่ก็ยังถือเป็นสิทธิ์ที่มีประโยชน์ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ หากตรวจสอบข้อมูลข้างต้นและตรงตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวควรรีบดำเนินการเตรียมเอกสารและยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย

 

อ้างอิงข้อมูล
สำนักงานประกันสังคม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?